cho 2 số có trung bình cộng là 25 số thứ nhất gấp 4 lần số thứ hai tìm hai số đó

Cho 2 số có trung bình cộng là 25 số thứ...

Cho đề bài như sau: “Cho 2 số có trung bình cộng là 25 số thứ nhất gấp 4 lần số thứ hai tìm...